•  

  تاثیر کاچئين چاي سبز بر چروکي و پيري و سفید کردن پوست صورت

  کاچئين چاي سبز در مواد آرايش برای ضدچروکي و پيري و سفید کردن پوست صورت استفاده می شود.

  راديکال هاي آزاد براي ارتقاء اکسيداسيون اسيدهاي نوکلئيک ، پروتئين ها و ليپيدها شناخته شده اند و مي توانند به ساختارهاي داخل سلولي از جمله DNA آسيب بزنند. راديکال هاي آزاد همچنين عوامل رونويسي مانند پروتئين فعال کننده  و فاکتور رونويسي هسته  کاپا NF-Kb( B) را تنظيم ميکنند. (١-AP) مسئول توليد متالوپروتئينازها است که کلاژن موجود را تجزيه مي کند، که موجب چروک شدن پوست مي شود(٣٠). NF-kB به ترتيب رونويسي واسط هاي طرفدار التهاب مانند اينترلوکين ١- (IL)، ٦-IL، ٨-IL و تومور عامل نابارور-آلفا را تنظيم مي کند(منبع). ، اين واسطه هاي ضد التهابي از طريق سطح سلول ١-AP و NF-kB را فعال مي کنند و سبب آسيب بيشتر مي شوند. اين مجموع حوادثي است که مسئول پيري پوست هستند(منبع). 

  چاي سبز و EGCG

  علاوه بر موثر بودن حذف کنندگان راديکال آزاد، عبارت  ١-AP و NF-kB  با القاءUV  تنظيم مي شود و و متالوپروتئيناز و کلاژن متقابل مربوطه را در موش سرکوب ميکند. علاوه بر اين ، نشان داده شده است که پلي فنولهاي چاي سبز در vitro  از فعاليت کلاژناز جلوگيري مي کند و ميزان بيوسنتز کلاژن را در فيبروبلاست هاي انساني افزايش مي دهد(منبع). Diana Santo Domingo و همکاران يک آزمايش کوچک تصادفي دو سوکور، شکاف صورت را با استفاده از کرم حاوي ٢/٥٪ EGCG w/ w  را انجام دادند. چهار داوطلب سالم با اريتمي و تلانژکتازياي قابل توجه ، دو بار در روز به مدت شش هفته ، روي صورتشان کرم EGCG را در يک طرف صورت و کرم کنترل حلال را در طرف ديگر ماليدند ماليدند. پس از شش هفته ، بيوپسي از مکان هاي درمان شده با EGCG و  حلال برداشته شد.

  محافظت نوری

  مواد تشکيل دهنده رژيم غذايي شامل پلي فنول ها به محافظت در برابر نور محيط داخلي کمک مي کنند و ويژگي هاي پوستي مربوط به ساختار و عملکرد بافت را تعديل مي کنند. در تحقيق انجام شده توسط Tubesing K و همکاران ، پوست انسان با استفاده از عصاره چاي سبز يا يکي از ترکيبات آن قبل از تجويز مورد درمان و استفاده مکرر اپیلاسیون قرار گرفت .

  استفاده از عصاره چاي سبز و يا يکي از ترکيبات آن منجر به مهار وابسته به دوز اريتماي القا شده با UV مي شود.EGCG و ECG از مؤثرترين عوامل در سرکوب اريتماي ناشي از اشعه ماوراء بنفش بودند. همچنين نشان داده شد

  که عصاره چاي سبز مي تواند آسيب DNA را که پس از تابش اشعه ماوراء بنفش بوسيله مهار اريتم ناشي از UV

  ايجاد مي شود، کاهش دهد که به احتمال بسيار زياد به علت اثرات آنتي اکسيداني و ضد التهابي آن است . به نظر مي رسد استفاده موضعي از عصاره چاي سبز و برخي از اجزاي آن ممکن است براي کاهش اثرات نامطلوب نور خورشيد بر روي پوست انسان مفيد باشد، مانند محافظت نوري. در مطالعه ديگر نشان دادند که استفاده موضعي از چاي سبز آن را ٢٤ ساعت تا ٧٢ ساعت در برابر نور محافظت مي کند. تعداد سلول هاي آفتاب سوخته را در صورت استفاده ٣٠ دقيقه اي قبل از قرار گرفتن در معرض UVB و هنگام استفاده از غلظت هاي ١ تا ١٠ درصد،66 درصد کاهش مي دهد. دوز وابسته به مهار اريتماي ناشي از فرابنفش بسيار زياد بود (منبع).

   Heinrich U و همکاران در يک مطالعه ١٢ هفته اي، دو سو کور، کنترل شده با پلاسبو، ٦٠ داوطلب زن به صورت تصادفي با مداخله يا کنترل گروه انتخاب شدند. شرکت کنندگان يک نوشيدني از چاي سبز حاوي پليفنول تهيه شده از ١٤٠٢ ميلي گرم کاتچين کل / d يا يک نوشيدني کنترل شده را مصرف کردند. حفاظت پوست از نور ، ساختار و عملکرد در ابتدا ٠ wk، ٦ wk و ١٢ wk اندازه گيري شد. پس از قرار گرفتن مناطق پوست در معرض ١/٢٥ ، حداقل دوز اريتماي تابش از يک شبيه ساز خورشيدي،  اريتماي ناشي از اشعه ماوراء بنفش در مداخله گروهي به ترتيب ١٦ و ٢٥ درصد پس از ٦ و ١٢ هفته به طور معني داري کاهش يافت . ويژگي هاي ساختاري پوست که به طور مثبتي تحت تاثير قرار مي گيرند، عبارتند از کشش ، زبري، پوسته پوسته شدن ، تراکم و هوموستازي آب .

  مصرف نوشيدني پليفنل چاي سبز بمدت ١٢ هفته جريان خون و انتقال اکسيژن به پوست را افزايش ميدهد. به همين ترتيب ، در يک مطالعه جداگانه ، تصادفي، دو سو کور، يک دوز (٠.٥، ١.٠ و ٢.٠ گرم ) از پلي فنول چاي سبز، جريان خون ٣٠ دقيقه پس از مصرف بيشينه شد. بطور خلاصه استفاده از پليفنول ارائه شده در نوشيدني محافظت از پوست را در مقابل اشعه مضر UV نشان مي دهد و به بهبود کيفيت کلي پوست زنان  و ناحیه تناسلی زنان کمک مي کند(منبع).

  سفید کردن پوست با چای سبز !

  اشعه ماوراء بنفش به طور عمده به عنوان يک عامل اصلي رنگدانه پوست شناخته شده است . در مواجهه با اشعه ماوراء بنفش ، ملانوسيت ها توليد اکسيد نيتريک داخل سلولي را افزايش مي دهند که باعث مي شود که آبشارهاي سيگنال انتقال براي شروع ملانوژنز توسط تيروزيناز ايجاد شود.

  تابش دهي  ماوراء بنفش همچنين از طريق فرآيند تنظيم پاراآکرين شامل کراتينوسيتها، ملانوژنز را تحت تاثير قرار مي دهد. محصولات سفيد کننده طبيعي پوست حاوي مسدود کننده هاي تيروزيناز مانند فنل ها و پلي فنل ها و غير مسدود کننده هاي غير تيروزيناز مانند -α MSH، ملانوسوم ترانسفراز و مهار کننده هاي سيتوکين هستند. مشتقات متنوع گاليک اسيد هيدروکسي فلاوانول از چاي سبز جدا شده اند و برخي از آنها به عنوان مهار کننده هاي قوي تريروزيناز شناسايي شده اند(منبع).  Kim

  و همکارانش گزارش دادند که EGCG و هينوکيتيول (به طور ساختاري به هيدروکسي فلاوانول ها مرتبط نيستند) نه تنها مهار کننده هاي تيروزيناز بلکه همچنين عوامل مؤثر کاهش توليد MITF در سلول ها هستند(٤٣). الاگيک اسيد (EA)هاي پلي فنول موجود در چاي سبز با خواص قوي آنتي اکسايشي و مهار تيروزيناس يافت شدند().

  اثرات روشن کنندگي پوست EA به طور کامل درک نشده است ، اما ممکن است به علت مسدود کردن مس در محل فعال تيروسيناز به منظور کاهش فعاليت آن (٤٥) و مهار تکثير ملانوسيت ها و سنتز ملانين باشد(منبع). علاوه بر اين ، فعاليت هاي آنتي اکسيد کننده EA و تخليه ROS احتمالا به اثر سفيد کنندگي پوست کمک کند.

  در سالن زیبایی در پردیس (بورگ) از مواد آرایشی با بهره گیری از آخرین متدها و راه حل های تحقیقات علمی در سطح دنیا استفاده می شود. لذا آرایشگاه زنانه در پردیس ( بورگ )برای شما پیشنهاد می گردد.

   

   

Comments

 • (no comments)

Post Comments

Free Website Created & Hosted with Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

Stunning Website Templates. Free Domain.
Create a free website with website.com website builder. Start My Website