• از زیبایی بگذریم ! تبعیض در دستیابی زنان به مناصب قدرت

    دستیابی زنان به مناصب قدرت از جلوه های بسیار بارز تمایز جنسیتی در تمام جوامع انسانی، دستیابی اندک زنان به سمت رهبری جوامع یا کشورها در مقایسه با مردان است. برخلاف نظریه برخی از مردم شناسان پیشین مبنی بر اینکه جوامع بشری در اصل مادر شاهی بوده، یعنی زنان قدرت حاکمه را در دست داشته اند، مردم شناسان معاصر بر این باورند که هرچند در برخی جوامع ابتدایی اختیارات زنان در سطح بالایی قرار داشته، مادر شاهی واقعی در هیچ جا تحقق نیافته است.[1] حضور زنان زیبا در سمت رهبری سیاسی کشورها حتی در دوران معاصر و در ج…


Free Website Created & Hosted by Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

500+ Website Templates. Free Domain.
Create your website like mine with website.com website builder. Start My Website