• از زیبایی بگذریم ! تبعیض در دستیابی زنان به مناصب قدرت

    دستیابی زنان به مناصب قدرت از جلوه های بسیار بارز تمایز جنسیتی در تمام جوامع انسانی، دستیابی اندک زنان به سمت رهبری جوامع یا کشورها در مقایسه با مردان است. برخلاف نظریه برخی از مردم شناسان پیشین مبنی بر اینکه جوامع بشری در اصل مادر شاهی بوده، یعنی زنان قدرت حاکمه را در دست داشته اند، مردم شناسان معاصر بر این باورند که هرچند در برخی جوامع ابتدایی اختیارات زنان در سطح بالایی قرار داشته، مادر شاهی واقعی در هیچ جا تحقق نیافته است.[1] حضور زنان زیبا در سمت رهبری سیاسی کشورها حتی در دوران معاصر و در ج…


This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.

500s of Templates. No coding needed.Get started now This site was created with the website.com website builder. Create your own website